ARSAC

Determina n. 680 del 04.10.2017 – Liquidazione sul cap. U0100710601- pagamento spese – Proc. Penale n. 2134/16R.G.N.R. Mod. 21 Stralcio del Proc. Penale n. 1851/15 R.G.N.R. ( PT 6/16).

Determine - Albo pretorio

ALLEGATI